abpros.us

abpros.us


FaceBook Lich Tran


For the election 2016, I want to tell the young about my real experience under Communism, Socialism, Vietnam War, and USA ... For more detail of my opinion, you may search Facebook for: lich war and peace, lich media lie, lich war lesson.... as you can see the search input on the top of the following facebook images
adsbygoogle1au

Contents:


** Two ways to help the poor and the unfortunate ... ☛ Two ways
** Mục đích cuối cùng của Chính trị: ... Hai cách giup người nghèo, người không may ☛ Mục đích

For More post lists ... on FB

QUESTION: What is the ultimate cause of evil, murder, liar, hatred, violence, intolerance of the difference, tyrant ??? If we do not know, do not agree, do not point out the cause, all of us will become the same evil when chance/opportunity come .... The cause must also is the same cause for adultery, child abuse, corruption, dishonesty, fraud, bribing . . . . . .

CÂU HỎI CHO NHÂN LOẠI: Đâu là mấu chốt căn bản, động lực duy nhất đã khiến cho con người trở nên hung ác, độc tài, giết người không ghớm tay, không chấp nhận sự khác biệt, bạo hành ...... Nếu không thể nhận ra, không đồng thuận thì tất cả đều có thể trở nên hung ác như nhau khi có cơ hội, khi rơi vào cùng một hoàn cảnh của các tay tội phạm .... Nguyên nhân xui khiến con người trở nên ác độc cũng giống như nguyên nhân xui khiên con người phạm các tội lỗi khác: tà dâm, ấu dâm, loạn luân, nói dối, trộm cắp ...abpros.us

abpros.us

abpros.us

Photos courtesy by Lorempixel.comabpros.us

abpros.us

abpros.us

Contents:
adsbygoogle1au