abpros.us

abpros.usadsbygoogle1


The Evil of "The End Justifies the Means"


Contents:QUESTION: What is the ultimate cause of evil, murder, liar, hatred, violence, intolerance of the difference, tyrant ??? If we do not know, do not agree, do not point out the cause, all of us will become the same evil when chance/opportunity come .... The cause must also is the same cause for adultery, child abuse, corruption, dishonesty, fraud, bribing . . . . . .

CÂU HỎI CHO NHÂN LOẠI: Đâu là mấu chốt căn bản, động lực duy nhất đã khiến cho con người trở nên hung ác, độc tài, giết người không ghớm tay, không chấp nhận sự khác biệt, bạo hành ...... Nếu không thể nhận ra, không đồng thuận thì tất cả đều có thể trở nên hung ác như nhau khi có cơ hội, khi rơi vào cùng một hoàn cảnh của các tay tội phạm .... Nguyên nhân xui khiến con người trở nên ác độc cũng giống như nguyên nhân xui khiên con người phạm các tội lỗi khác: tà dâm, ấu dâm, loạn luân, nói dối, trộm cắp ...News Info Updated 2018

VNCH sau 30 tháng 4, 1975:

Điều gì đã diễn ra trong tâm của đa số những người lính VNCH qua tác phẩm Les Miserables của Victor Hugo .... quyển sách đầu giường của các thanh niên miền Nam thời 1970s....

“Tiến bộ là một biểu hiện của loài người .... Cuộc sinh tồn chung của nhân loại có tên là Tiến bộ, ....
Nhưng khi điều kiện chưa chín mùi, khi nhân dân không đồng tình khỏi nghĩa, khi họ không chấp nhận bạo động, thì các chiến sĩ cũng xong đời . . . . *** Người ta không thể đột ngột bắt ép một dân tộc tiến lên nhanh hơn họ muốn Ai lôi tay nhân dân tất mang họa vào mình Một dân tộc không để cho ai dắt đi đâu thì dắt, khi họ bị cưỡng bức thì họ bỏ mặc cuộc bạo động ra sao thì ra . . . Lúc ấy họ coi những người bạo động như những kẻ mắc dịch hạch...


posted on December 30, 2016
PDF

“Progress is the mode of man. . . . The general life of the human race is called Progress ....
. . . When the condition of affairs was not ripe, when the insurrection was not decidedly accepted, when the mass disavowed the movement, it was all over for the combatants . . . . *** A people cannot by surprised into more rapid progress that it wants. . . . Woe to him who attempts to force its hand. A people cannot pushed around. Then it abandons the insurrection to its own devices . . . The insurgents become pariahs ....


posted on December 30, 2016
PDF

abpros.us

Nhân vụ video của Trump và việc làm bậy của Bill ... hãy xét bản chất thực của đàn ông .. các nhà tu hành, các người đồng tính, những người đạo đức giả, và những trường hợp ngoại lệ khác sẽ không bàn đến ... đàn ông thích gì nhất ??? có nghĩa là bị hấp dẫn bởi cái gì nhất ..??? 
fbid=336181076733249&
PDF


adsbygoogle2----------

Không riêng gì người Mỹ mà cả thế giới cũng bi chia rẽ .... Hòa bình chỉ tạm thời đến khi một bên chịu dừng lại, và chấp nhận sự khác biệt ....
Hầu như nhân loại có hai loại con người chính ....

The wars of human beings
Not only American but also the world through out history divided Mostly, there are two kinds of human beings ....
fbid=495142630837092&id=100010240777404&
PDF

---------------------
Racial bigotry, anti-Semitism, and hatred in all forms... Revolution... Racism, Capitalism, Socialism or any kind of label ... is just a sub category of / derived from ... idealist vs realist ... mind driven vs. heart driven .... Believe in human greedy or not believe
fbid=498159207202101&id=100010240777404&
PDF

---------------------
Globalism, Socialism is the old stuff at the beginning of 19th century. The dawning of logic + science + plain philosophy … People believe they can express everything by words, by science, by pure logic + inference + empiricism … They plan everything from their personal life to national and international .... Their plans are very logic, very persuadable, no one can figure out the flaw... until plans failed ... because they did not know the limitation and the illusion of human mind ...

abpros.us

" VietNam War lesson :

American lost VN War not because American do not have enough bomb, or killing not enough...
American lost because American conscience did not allow US Army to kill 1 million guerrilla living inside 14 million population,... the guerrilla including kids 5 yrs to old woman 85 year-old. It would be a genocide/a war crime ... The German and Jap could do such killing and it shocked the world conscience ... USA cannot do that, and American people do not allow the American army to do that ..."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=351889191829104&id=100010240777404

News Info Updated 2018


Who like and tend to be Socialists + liberals + dEms ???
PDF

---------------------
National debt under Obama:
" ... According to the Forbes report released in March 2015, there are currently 1,826 U.S. dollar billionaires worldwide, from 66 countries, with a combined net worth of $7.05 trillion, which is more than the combined GDP of 152 countries...."
That means if idealists, socialists, globalists, communists raised tax to 1000% or take all of the rich properties .. It still cannot eliminate debt ...
If printing money like communists .... the inflation will cause a hamburger $100, room for rent $5000/m ..
How to avoid inflation ???
PDF

---------------------
Why obamacare is unfair ???
Obama care encourage/teach people lie about income to get obama health support ... Obama care encourage/teach people to rob others' money thru Government.
Taxpayers pay Income tax, SSS Tax, Medicare Tax, DI tax, Sale Tax .. and pay hidden tax of Obama care penalty
An example for robbing: Before Obamacare, health insurance $346/m (2012) ... After obama care $583 + co pay 40% .... the robbed money of $237==583-346 goes to people who lie about income, cash business, cannot prove income in order to buy Obama care ($139/month)....
You can guess 45% people forced to buy Obama Care to avoid penalty even if they can go back to their mother land (VN) for cheaper care, 45% willing to buy obama because they can lie about income for cheap insurance....
Why Obama care price hikes? and why Obama care fails?
PDF


abpros.us1) Two ways to help the poor and the unfortunate
344139769270713&
PDF

The Mistake of the 19th-20th century people was to use the Government to take money from the rich to help the poor. Unfortunately, The rich actually bought the Government. Both government and the rich still rich ... the poor still poor. The Government fool the people, the young, the idealists, the dogmatists, the teacher, the student .... by the never-coming true of socialism, communism, globalism .... It is the never-coming true because human basically self-interest, love sex, greedy, ....

tiếng Việt
344110775940279&
PDF


2) How socialism, globalism work ... you pay ..
343137849370905&
PDF
PDF


tiếng Việt
343140152704008&
PDF


abpros.us
3) Why they failed ... In 1950s billion people
343658065985550&
PDF

Việt - Anh

.... những kế hoạch rất tỉ mỉ, công phu, hợp ly luận, không thể bác bỏ bằng ngôn ngữ, rất thuyết phục, chặc chẻ, dễ hiểu, dễ truyên bá ....thì có gì là sai ???? tại sao sai ??? tại sao lại dẫn đến các tội ác kinh tởm nhất ...??? .

.... Giác quan có sự giơi hạn ... nếu you pha 40% màu đen với 30 màu đỏ và 30% màu trắng .. nó sẽ ra một màu khác ... có hàng tỷ màu khác nhau mà mắt, ngôn ngữ chỉ có thể phân biệt và gọi tên cho một số màu ... trắng đen vàng đỏ ... Lý thuyết không bác bỏ được vi` giới hạn của ngôn ngữ .... ngày xưa chưa có từ HIV, SIDA, Zica ... .. ly thuyết dễ hiểu vì nó xây dựng trên giới hạn của ngôn ngữ ... nó chưa có fallacy of ignorance, appeal to emotion, bandwagon ... quá tin vào trí tuệ, ly luận, tưởng tượng ... dẫn đến những thôi thúc nguy hiểm .. sẳn sàng làm điều ác với hi vọng "cứu cánh biện minh cho phương tiện" .. The End justify the Mean .... như Cộng sản sẳn sàng giết 1 tỷ người chống đối để xây dựng một thiên đường bình dẳng ... (bình đẳng cho cả kẻ ác lẫn kẻ xấu)

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=343652029319487&
PDF4) The danger of ideology + dogmatism of socialism, globalism .. dEMs
354291834922173&
PDF

Việt - Anh
abpros.us5) Why they still can persuade the young + the poor
348238195527537&
PDF

Việt - Anh


News Info Updated 2018


6) What You should do ??? change the world ??
355389228145767&
PDF


abpros.us


7) Mother Teresa : "Go home and love your family"..
fbid=356148971403126&set=p.356148971403126
PDF


8) Impartial? Believe in Dems leader black / white ??? White always make law benefit white, black benefit black, man for man, woman for woman, Chinese for Chinese ...
345174175833939&
PDF
adsbygoogle3

9) Lý tưởng (idealism) và Thưc tế (realism) là hai pham trù tạo nên sự chia rẻ nghiêm trọng trong xã hội loại người:
393020044382685&
PDF

10) Thế nào là người mắc bệnh "giáo điều" (dogmatic) ??? Tai hai của bệnh giáo điều ??? Tại sao con người lại dễ mắc bệnh giáo điều ??? những loại người nào dễ mắc bệnh giáo điều ??? làm sao để tránh được bệnh giáo điều ???

What is dogmatic ??? The danger of dogmatic ? Why people become dogmatic ?? What career easily become dogmatic ?? How to avoid becoming dogmatic ???
368711906813499&
PDF


abpros.us

11) Murders .. Killery .... deMS + Mexico interfere... CIA DEMS .. .Muslim agents (7:15 AM 11/30/2016)
361363997548290&
PDF


12) Corporated Media Fake News and Fallacies
343664429318247&
PDF

13) Knowing 44 Fallacies will avoid being driven by the mind that always wandering and fantasy ...
391930801158276&
PDF
adsbygoogle4

Leo Tolstoy help to clean up the dogmatic, wandering / fantasy mind
--------
WAR AND PEACE
By Leo Tolstoy (1869)
Translated by Louise and Aylmer Maude
Change and Genius.
Ban Dich Viet Ngu cua Nguyen Hien Le (1968) Saigon, Nam Viet Nam

** What force moves the nations?
Suc manh nao thuc day cac dan toc?
story_fbid=381150165569673&
PDF


lich-mc.com/vietnam/war_peace2.htm
** True History ....???? . Impossible
Hoàn toàn tin vào các sử gia , tin vào sách vở ??? giáo điều dogmatic ????
story_fbid=381138652237491&
PDF


Change and Genius.
story_fbid=381144378903585&
PDF


News Info Updated 2018


adsbygoogle5

There is a simple saying that can help people escape the trap of socialism ... including Nazi superior race socialism, Fascist socialism, Big Asia socialism, Communist socialism, Globalist socialism, Democrat socialism, Muslim socialism ....

Mother Teresa: "Go home and love your family"..

Instead of changing the world for better place, change your nation, ... Instead of changing your nation for better, change your family ...Instead of changing your family for better, change yourself for better ... It leads to your family happiness, national prosperity, and the world peace and stability

fbid=355820124769344&set=p.355820124769344&

Change the world and the other for better ???? Be careful
355389228145767&
PDF
abpros.us


News Info Updated 2018
*obama----------------------------
Obama care, national debt, CIA obama war in Lybia, Syria ... prove Obama ... the most stupid, careless, arrogant, spending, abusive, childish, dangerous ... POTUS

National debt of $20 trillion.. and inflation ...
343126926038664&
PDF

Obama talks too much like a stupid childish dreamer anywhere he arrive, anytime he has the opportunity
348238195527537&
PDF


The young Turks always commit fallacies of Personal Attack, Appeal to Ridicule, Appeal to Spite... ..

PDF how to reponse to Dirty violent DEMs
It is the DEms method and always go by The End justify the Mean as happened in communism..

Dems, US Media, international Media ... fall into the Muslim richest nation's trap from 2007 ....

Dems and Black do not know that Obama has to sacrifice USA for Black, sacrifice Black for Democrat, sacrifice Democrat for DSA, sacrifice DSA for Islam...

Fooling the public of over 310 million American will be hang by ...
343590192659004&
PDF
adsbygoogle6

The Next WWW III by DEMs, Muslim Obama, Hillary

All of the dictators who killed
343638979320792&
PDF

Why obama care unfair and failed ???
343171069367583&
PDFabpros.us*dems---------------------------

The difference between Trump supporters and Hillary supporters is the difference Trump and Hillary
343594955991861&
PDF

Voting Fraud .. it is the only way Dems can win the election.
343594239325266&
PDF

jail the evil master and re-train his dog
346902115661145&
PDF


Đập phá
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344071549277535&id=100010240777404&pnref=story
PDFabpros.usThe secret of Japan is not based on diversity ... It is the most unique race nation on earth ... the Most Japan FIRST ..... "... Japanese 98.5%, Koreans 0.5%, Chinese 0.4%, other 0.6% note: up to 230,000 Brazilians of Japanese origin migrated to Japan in the 1990s to work in industries; some have returned to Brazil (2004)
The secret of Japan
PDF

abpros.us


Như vậy là You nghiên cưu và muốn tham gia chính trị .... và you thích đảng Dân Chủ ... . có một câu chuyện ngắn của Jack London và một cuốn phim ngắn giúp cho người làm chính trị tỉnh ngủ ... giúp người trẻ không sa vào lầm lỗi ....

"An Odyssey of the North by Jack London" bản dịch tiếng Việt trước năm 1975 "Mối thù thiên thu"
"Phim hiệp sĩ áo đen của Mexico chiếu vào những năm 1960s ...
fbid=331860567165300&
PDF


Info by wikileaks are very reliable ... why ??

No big real hackers ... The IT technicians sell the info and cover by making up the hackers ...
345793092438714&
PDF


BẠo động trên thế giới

Muslim Violence around the world
347613102256713&
PDF


Hillary temperament compare to TRump
349908292027194&
PDF

It is very simple for normal US citizen (no wandering/fantasy mind): HILLARY MUST BE IN JAIL AFTER TRUMP TAKES THE OFFICE.... It does not matter what email contains .... deleting 33,000 email to avoid subpoena is the act of contempt the congress that represent for 310 million American ..
352200668464623&
PDF

Murders .. Killery .... deMS ... CIA DEMS .. .Muslim agents
352363875114969&
PDF

----- Links Updated 19 Oct 2018 -------

*** 2018 ***

Q people

Lich Tran 11/01/2018
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=739441833073836&id=100010240777404

Q-Less!!!

Truthification Chronicles ** Published on Oct 26, 2018
Are you wondering where Q has been? Do you wonder if he's ever going to post again? I think this Anon gives a good reason for why Q has been silent since October 9 ... " ....
There will be no arrests before the election 11 6 2018 at least from Jeff Sessions DOJ there cannot be arrests prosecutions or unsealed indictments right before the election by DOJ or its constituent parts the Hatch Act and there's the code for it would prohibit the timing of arrests to effect an election specifically ..
this code holds that an employee may not use his official Authority or influence for the purpose of interfering with or affecting the result of an election there would be no doubt that say arresting crooked .... "
https://www.youtube.com/watch?v=X7qw0vaWpqs&t=46s

MAGABOMBER? -- Liz Crokin

SGTreport ** Published on Oct 26, 2018

Well they cracked the case in record time and have arrested the MAGABOMBER, the mastermind behind the prop bomb attacks, so the world can breathe a sigh of relief. The globalist criminals who have been targeting the sitting President are all safe now. Liz Crokin joins me to break it all down. Thanks for tuning Patriots!

" ... "It's a joke. It looks like a movie prop .. It's possibly to create sympathy for them. ......
They're trying to garner sympathy for these people before the mass arrests because they know the hammer is about to drop and the good news about this false flag is that this is a really good sign that they are cornered they're screwed and the mass arrests are coming very soon ..." .......

... President Trump made a deal with King Salman and right after King Salman arrested these corrupt royal family members President Trump tweeted ....
https://www.youtube.com/watch?v=X2aBOyP38W0


abpros.us


Mosinee WI, President Trump EXPLOSIVE Speech at MASSIVE Rally in Mosinee, Wisconsin

Space Force News ** Published on Oct 24, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=mpOlMltbiHI

THE VIDEO THEY DON'T WANT YOU TO SEE -- Kerri Rivera
SGTreport ** Published on Oct 23, 2018
Kerri Rivera joins me to discuss the horrors of autism and the issue of vaccination damaged children, a problem of epidemic proportions which continues to grow by the day. Hundreds of thousands of parents are silently suffering as they deal with children who were born normal, but who are now afflicted with autism. The good news is, as Kerri shares in this interview, there are treatments available. This is the interview the FDA doesn't want you to see.
https://www.youtube.com/watch?v=fGJwOBD1kB8&t=926s

TRUMP STRONGLY HINTS: Hillary To Be Arrested in 2018! | McCabe Campaign Fraud = Clinton Hush $$! ** Published on Oct 14, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=0D-N5aJdu88

What Is the Relevance of Q? The Answer Will Change Lives- Help Spread!
Published on Aug 8, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=b9PMc50_MxQ

Q: The Plan To Save The World
Published on Jun 28, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=y8cp1KvZKPo

Q For Beginners Part 2 - How to Find Q posts
Published on Jun 25, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ymIENvtcJqo


abpros.usQ For Beginners Part 1 - Who is Q?
Published on Jun 24, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=5vYqqH3-xFY

BREAKING: CONGRESS DEMANDS THE ARREST OF HILLARY CLINTON AND APPOINTMENT OF SECOND SPECIAL COUNSEL
** Published on Jun 20, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=tIvyE2JeJj0

Q: YOU CAN'T IMAGINE THE SIZE OF THIS
Published on Apr 23, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=dmptHw-8j3o

Q: Treachery - John McCain & Ruth Bader Ginsburg
Published on Feb 14, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=2-oUfqt5tXQ

Q: STRINGS CUT - THERE IS NO ESCAPE FOR THE CLINTONS
** Published on Jan 14, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=zG30G7sqNnQ

for more News & Info Updated
http://tranlich.com/facebook/oldlinks1.html


abpros.us
adsbygoogle7

If the world does not have electoral system, China always become the president of all nations

Voting fraud ... electoral system ... 10th Amendment
352372775114079&
PDF


More Weird things from Dems to run away before 1/20/2017
352400618444628&
PDF
Soldier Anthem Flag Family and Nation
352441781773845&
PDF

Compare to all of POTUS in history for the first day in White House ...President Trump is the most skill, talent, gift, expertise .. man
351526321865391&
PDFabpros.us


Illegal vote

... 17 million Muslim of 1.7 billion vow to kill all American, especially all Christian ... Masked man like ISIS, Mexican agents ... every where attack, assault, battery Citizen just because of their MAGA hat / shirt / car ... They boldly incited assassination on POTUS family and other citizen ..
https://www.facebook.com/michael.michaelpatton.9/posts/307547309975395?notif_id=1540940772209164¬if_t=story_reshare

Monica Lewinsky
352828775068479&
PDF


Media lie
354815168203173&
PDFadsbygoogle8Các chế độ xã hội chủ nghĩa, Cộng sản, Toàn cầu hóa, Hitler, Quân phiệt Nhật .... hoạt động ra sao ???
UN, Globalist, Dems, Obama, Kerry, Hillary ... still use socialism, communism, globalism .. the product of idealism to fool the young and the poor .

In 1950s billion people from all level......
343658065985550&
PDF

How Dems socialism, communist socialism, global socialism, Nazi socialism, fascist socialism, ... the product of idealism/ideology works

You pay ....
343137849370905&
PDF


abpros.usĐộc tài bao gồm hai yếu tố: 1) Không chấp nhận sự khác biệt của người khác, và 2) Dùng hành động để áp đặt ý tưởng của mình bắt người khác phải theo ý kiến của mình ...

387695658248457&
PDF

"guerrilla-style civil war "

Trump opponent is not just a Democrat .. It is a system of corruption with a very strong force
361359280882095&
PDF

Mục đích cuối cùng của Chính trị: ... Hai cách giup người nghèo, người không may
344110775940279&
PDF

*Trump ---------------------------

Album of the corruption .... And the reason to vote Trump ... Things Trump has to keep his promises
354427144908642&
PDF


abpros.us


Đàn bà, và đảng Dân Chủ (Obama, Kerry...) thường mắc vào cái lỗi lý luận Appeal to Emotion (đánh vào tình cảm người nghe) ... và hay sử dụng cách ngụy biện như vậy họ bị ảnh hưởng bởi tình cảm .. kết quả suy nghĩ của họ thường sai ... sai mà không biết mình sai ...
story_fbid=404316679919688
PDF


Ngày xưa là giáo điều Cộng sản, ngày nay là giáo điều Toàn Cầu Hóa ...


Lý tưởng (idealism) và Thưc tế (realism) là hai pham trù tạo nên sự chia rẻ nghiêm trọng trong xã hội loại người:

393020044382685&
PDF

Fallacy summary
391930801158276&
PDF


TPP mang đến bất công cho người lao động Mỹ ... tại sao ??

Thị trường tự do đòi hỏi chấm dứt tất cả các hoạt động / can thiệp của chính quyền lên các hoạt động thương mại ...
384534925231197&
PDF

"....Đó là chiến tranh trong lòng địch: Các phi trường bị nổ tung, các nhà máy nguyên tử trúng bom
392416821109674&
PDF


abpros.us


Hiểu biết về 44 cách suy luận sai cũng giúp không trở thành giáo điều:
391930801158276&
PDF

Bài học diệt tham nhũng tại Mỹ: .... bầu và xử dụng những người không thể bị mua chuộc bởi vì đã quá giàu một cách chân chánh và đã thực sự thành công, không dám làm bậy để tán gia bại sản .

390906021260754&
PDF

Quan niệm từ Thế Chiến thứ Hai đang trở về với Người Mỹ: ... Nước Mỹ sẽ không can dự vào an
385070568510966&
PDF

The weaker + unclear the law, the stronger the rioters ... the more violence + hatred being incited by DEMS + socialist + globalist ....

390153958002627&
PDF


ATTN: FBI, CIA , DOJ .... VOA vietnamese still insult, propaganda, distorted info. ... lie, half truth fake news on President Trump, ... inciting hatred and violence ....,
388437858174237&
PDF

Trumnp on Universal Care ....
387325284952161&
PDF

abpros.us


Voting fraud ... electoral system
352372775114079&
PDF
President Trump won by 75% US population of Christian who cannot tolerate abortion and by
384565898561433&
PDF

Giáo Hoàng Francis đã sai khi so sánh Trump với Hitler ..
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=388655591485797&
PDF

Pope Francis is wrong to hint Trump as Hitler .. .. Hitler belongs to ideology / dogmatic / socialism /
388543351497021&
PDF


Trump has only been president for the weekend so far and the mainstream media is lying more than I could have imagined.
388412021510154&
PDF

Change the world and the other for better ???? Be careful
355389228145767&
PDF

abpros.us


Đảng Dân chủ dựa trên giáo điều của toàn cầu hóa + xã hội chủ nghĩa ... đã trở thành một đảng của dối trá, tham ô móc ngoặc, cấu kết với ngoại quốc, giết người, gian xảo, kích động bạo lực ...

Democratic Party is the party of murders, liars, hatred, violence, intolerance of the difference, tyrant, inciting civil war .... It is a big fraud party that always go by the End justify the Mean ...

395545330796823&
PDF

Useful quotes to deal with dirty Dems
348795912138432&
PDF


abpros.us


Citizen is attacked / assaulted at any time just because of their MAGA hat or shirt .... POTUS and other American are threatened for assassination .... 1.7 million of 1.7 billion Muslim wows to kill Christian ... What is the law of USA and the Constitution ???? It is interpreted by the mind that always wandering + fantasy .. pure rationalization ... of DEMs+GOP judge who always follow dogma ...

396507254033964&
PDF

Trả lời bài viết "Việt kiều trẻ đi tìm cội nguồn"
Là công dân Việt Nam hay là công dân của thế giới là tùy ý thích của mỗi cá nhân
221595551525136&
PDFDo not forget Muslim mind set and the brutal Islam history
story_fbid=406007909750565&
PDFNo one can predict what will happen, but "Prepare for the worst, if it does not happen, we are lucky, if it occurs, we are not surprised"
story_fbid=392416821109674&
PDFJudges are not from American Vote and lifetime position .... they can betray their own party ... that means it may be 5/3 vote against Trump, even 6/3 ..... We cannot clean them out . .. American has no power on judge ... State Convention may not successful .... American must find another solution ....

We are lucky to have Mr. President Trump, the most decisive and competent POTUS....

story_fbid=396507254033964&
PDF

Idealists like Hitler/communists caused mass murder, Economic collapse unless to invade the other countries .

For high education, are you richer than Bill Gates, Smarter than Steven Jobs, more moral than Jesus, Buddha ...???

Because idealism/socialism always go by the End justify the Mean, Dems become liars/violent/crook/break the law/doing evil ..

Government and Police must protect both Anti and Support people.. .. San Jose governmnet and Police are wrong and need to be reformed ..

Concealed weapons can avoid this ... no need for negligent and irresponsible police

Anti_trump violence San Jose (2)
videos/1732967603639337/
PDF


For high education, are you richer than Bill Gates, Smarter than Steven Jobs, more moral than Jesus, Buddha ...???

Judge & child porn
geo_20589347.shtml#.VvrcoqTmr7Y

The power of judges ..... One judge can erase the Will of American .... American cannot vote them out for any reason .... The so-call highest level of human beings above American Will interpret the Constitution in favor UN, EU, Vatican, Foreign immigration strategy .... against American safety / USA Well Being .....

story_fbid=400629856955037&

abpros.us


Daily post of AMERICANS who died at the hands of ILLEGAL ALIENS. Deport all illegal aliens NOW!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402271096790913&id=100010240777404


There will be more young liberals will commit suicide, depressed after anger, hatred, violence because of the wrong Obama belief of "Yes, We can"..
story_fbid=404316679919688&

Lý tưởng (idealism) và Thưc tế (realism) là hai pham trù tạo nên sự chia rẻ nghiêm trọng trong xã hội loại người:

393020044382685&

The next war will come from Muslim to conquer the world.. but may not be nuclear ... It will be terrorists bombing all the cities around the world ... and Mexico is the main gate to enter USA ... Canada is second ....

392416821109674&

There will be more young liberals will commit suicide, depressed after anger, hatred, violence because of the wrong Obama belief of "Yes, We can"..
story_fbid=404316679919688&

Climate by fake scientists + globalists + politicians + dogmatic professors ... We live in the era of dreaming thinking without fact of 1930s ... pure rationalization .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460414870976535&id=100010240777404 story_fbid=404316679919688

abpros.us

Contents: