Subject: Consumer Alert for SolarTime misleading-advertisement.

***

SolarTime quảng cáo và dùng hợp đồng có tính chất lừa dối khách hàng


The promotion/sale price of $ 23,718.24 (= $164.71 * 144) goes up to $31,743.32. at the end
Giá khuyến mãi / bán lúc ban đầu là $ 23,718.24 (= $ 164.71 * 144) tăng thành $ 31,743.32.

☛ English OnlyNgày 1/18/2017, tôi ký hợp đồng để mua và lắp đặt thêm hệ thống carport năng lượng mặt trời dựa trên hợp đồng ước tính của SolarTime: "Khoản thanh toán hàng tháng là $ 164.71, 144 tháng (12 năm), không lãi suất, miễn lệ phí cài đặt"

In 1/18/2017 I signed a contract to purchase and install an additional solar carport system by SolarTime based on the SolarTime estimate contract: "The monthly payment $164.71 for 144 months (12 years) zero interestm, free installation"

SolarTime
13302 Century Blvd, Garden Grove, CA 92843
800.700.2488 | gosolartime.com
CSLB CA 1005515 | Workers’ Comp PO# 9137129 | Liability PO# CIP262404

Việc cài đặt hoàn thành được chấp thuận của thành phố ngày 3/15/2017. Nhưng, SolarTime vẫn từ chối cung cấp văn bản chấp thuận của Southern California Edition (SCE) và Homedepot SolarCity. Do việc Ngân hàng LA Union thay đổi, SolarTime phải tìm kiếm một ngân hàng khác. Tháng 6 năm 2017, tôi chuyển chủ sở hữu nhà cho con trai tôi và đi du lịch. Vào ngày 10/12/2017, con tôi ký vào khoản vay nợ cho hệ thống năng lượng mới cài đặt. Khoản thanh toán là $ 220.45 / tháng, cho 144 tháng, không phải là $ 164.71 như trong hợp đồng ước tính.

The installation completed by city approval on 3/15/2017. SolarTime still refuse to provide a written approval of Southern California Edition (SCE) and HomeDepot SolarCity. Due to LA Union bank changed, SolarTime did not provide the final solar loan and still searched for another bank. In June 2017, I transferred the house owner title to my son and go for travel. On 10/12/2017 my son singed a final Solar Loan for the above carport. The payment is $220.45/month for 144 months, not $164.71 as in the estimate contract.

Solar Time yêu cầu con tôi trả 2,99% lãi suất cho ngân hàng, không có khuyến mãi. Chi phí này tăng gần gấp ba so với mức cho thuê ($220 so với $ 86). $220 là một số tiền cố định ngay cả khi không có ánh nắng mặt trời, mưa, động đất, SCE ngung hoạt động, mất điện, cháy nhà ... Làm cho việc tái tài trợ nhà thêm khó khăn. Chủ nhà chịu mọi khoản rủi ro. Giá khuyến mãi lúc ban đầu là $ 23,718.24 (= $ 164.71 * 144) tăng lên tới $ 31,743.32.

Solar Time asked my son to pay 2.99% interest for the bank, no promotion. The cost becomes triple comparing to leasing ($220 vs $86). The $220 is a fixed amount even if no sun shine, rain, earthquake, fire, SCE shutdown /outage / ... It causes mortgage refinance more difficult due to increasing debt. Home owner takes all risk. The promotion/sale price of $ 23,718.24 (= $164.71 * 144) goes up to $31,743.32.

Ngay vào lúc đầu tiên, tôi đã nói với SolarTime rằng tôi là người già, đã nghỉ hưu, và nếu phải trả hơn $ 164.71 sẽ vượt quá ngân sách của tôi, chi phí sẽ cao hơn giá thuê ($ 86.09 / month = $ 1033/12 của hệ hống HomeDepot SolarCity đang sử dụng) Tôi sẽ không đồng ý. Tôi cũng đã gửi email làm bằng chứng để nhắc nhở họ giữ lời hứa trên giá ước tính lúc đầu. Nếu tính thêm lãi suất, chi phí ban đầu phải được giảm để làm cho chi phí cuối ngang bằng $ 23,718.24 (= $164.71 * 144) giống như đã nêu trong hợp đồng ước tính. Tuy nhiên, SolarTime không giữ lời hứa của họ.

At the beginning, I told SolarTime that I am a senior retired and paying more than $164.71 will exceed my budget, that the cost will be more expensive than the leasing ($86.09 / month = $1033/12 on my current HomeDepot SolarCity leasing system), that I will not agree. I also sent several emails as written evidence to remind them to keep their promise for their adv. If adding interest, the original base charge must be reduced in order to make the final cost to be the same as stated in the estimate contract. However, SolarTime does not keep their promise.

SolarTime đã dùng các chiến thuât lừa dối khách hàng chấp nhận một giá cao khác với giá ước tính một cách bất hợp pháp. Solar Time nên hoàn trả 2.99% lãi suất và trị giá khuyến mãi cho khách hàng (31.743.32 USD - 23.718.24 USD = 8.025,08 USD) cũng như cung cấp bằng văn bản chấp thuận của SCE và SolarCity cho hệ thống năng lượng mặt trời mới cài đặt

I believe Solar Time misleads consumers on interest and promotion. Solar Time should refund 2.99% interest and any promotion to customers ($31,743.32 - $23,718.24 = $8,025.08) as well as provide written approval of SCE and HomeDepot SolarCity on the new solar carport system.

SolarTime thu hút lừa dối khách hàng như sau:

1) Họ quảng cáo trị giá thanh toán hàng tháng $164,71, 12 năm và tổng trị giá $ 26,515.00. Nhưng 26,515.00 không khớp với khoản thanh toán hàng tháng $164,71. Trị giá đúng phải là $ 23,718.24 (= $ 164.71 * 144). Họ sử dụng từ "Thanh toán hàng tháng" để gây ấn tượng / có mục dích lừa dối khách hàng. Khách hàng chu trọng vào khả năng thanh toán hàng tháng và nghĩ rằng nó đến từ $ 26,515.00. Khách hàng cũng bị hấp dẫn bởi quảng cáo của họ về 0% lãi suất , miễn phí cài đặt .... Nếu cẩn thận nhận ra sự khác biệt $ 23,718.24, họ sẽ được nói đó là do là khuyến mãi từ $ 26,515.00, bởi vì họ sẽ chỉ trả $164,71 hàng tháng. Người bán hàng sẽ lặp lại "Thanh toán của bạn là $164,71"

Here is how SolarTime lure customers into their trap:

1) They advertise monthly payment $164.71 for 12 years and the price of $26,515.00 that do not match with the monthly payment. The correct price is $ 23,718.24 (= $164.71 * 144). They use the word “Monthly Payment” to impress/mislead the customers. Customers will look at the monthly payment and think it comes from $26,515.00. Customers also be impressed by their advertisement of zero interest, free installation .... If someone carefully calculate for the different $23,718.24 they will be told it is promotion from $26,515.00, because they will pay on $164.71 monthly. The sale man will repeat “Your payment is $164.71”

2) Sau khi Khách hàng đồng ý khoản trả hàng tháng $164,71. Họ yêu cầu ký hợp đồng với giá $ 26,515.00 và tránh nói về khoản thanh toán hàng tháng. Khách hàng sẽ nghĩ rằng đó là $ 164.71 cho giá $ 26.515.00. Thật ra, khoản tiền hàng tháng sẽ là $ 26.515.00 / 144 = $ 184.13. Khách hàng rơi vào bẫy thứ nhất. Họ tiếp tục lặp lại khách hàng về "Thanh toán hàng tháng" là 164,71 đô la. Không ai đề cập đến $ 184.13

2) After Customers agree with payment $164.71. They present a contract for $26,515.00 and avoid to talk about the monthly payment. Customer will think it is $164.71 for the price $26,515.00. Unfortunately, it is $26,515.00/144 = $184.13. Customers fall in their first trap by signing a contract of $26,515.00. They continue to repeat customers about “the MONTHLY PAYMENT” of $164.71. No one mention $184.13

3) Họ sẽ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời rất nhanh ngay cả trước khi ký khoản nợ vay ngân hàng. Khách hàng cảm thấy hài lòng khí thấy việc cài đặt nhanh chóng. Tuy nhiên, họ sẽ kéo dài việc ký kết khoản vay ngân hàng, có khi kéo dài vài tháng. Sau đó, họ yêu cầu khách hàng trả thêm 2,99% lãi xuất, chưa từng bàn đến trong hợp đồng đầu tiên. Khách hàng trở nên ngạc nhiên và bất mãn, nhưng rất khó để từ chối hay nhận ra thủ đoạn của họ. Khó có Khách hàng nào có thể yêu cầu loại bỏ hệ thống carport đã được cài đặt? (Đây là thói quen tăng giá của đa số các ông construction người Việt) Khách hàng quên mất lãi xuất 0% lúc đầu, cài đặt miễn phí ... SolarTime thực sự đã quảng cáo gian lận và lừa dối khách hàng. Người hiểu rỏ các rủi ro của việc làm chủ hệ thống năng lượng mặt trời sẽ không chọn chi phí $ 220, nhưng sẽ chọn $ 86 thuê bao. Trong trường hợp cho thuê, chủ nhà không phải lo nếu xảy ra hư hại, cháy nhà, động đất, mua bảo hiểm..

3) They will install the solar system very quick even before signing a bank loan or contract. Customers feel happy because of their quickly installation. Still, they try to delay the final solar loan as long as a few months. Then they ask customers to pay for extra 2.99% solar interest that never seen in the contract before. Customers become surprised and un-happy, but it is difficult to deny/discover their tactics. How can customers remove the carport system that already installed? Customers forget about zero interest, free installation … It is really fraudulent and misleading advertisement. Who will choose the cost of $220 total risky of carport over the $86 safety of leasing?

SolarTime thực hiện tất cả các chiến thuật bất hợp pháp của "Quảng cáo có tính chất lừa dối": "Quảng cáo Bait & Switch, Chiến thuật Bán hàng Áp lực Cao, Hợp đồng Lừa đảo, Giá giả tạo và Che dấu sự thật

Bản báo cáo này nhằm mục đích cảnh báo người tiêu dùng trước các thủ đoạn bất hợp pháp của SolarTime và các cơ sở Solar nhỏ .... Các công ty Solar lớn cộng tác với Costco, Homedepot không có những mánh khóe bất hợp pháp như SolarTime ... chỉ cần người tiêu dùng than phiền Các công ty lớn với thương vụ hàng tỷ Dollars, họ sẽ giải quyết mau chóng không cần tòa án hay chính phủ can dự... Các công ty nhỏ có thể sẽ biến mất trong vòng vài năm, sẽ không thể thực hiện các điều khoản cam kết, sửa chữa, bảo đảm lâu dài 20 năm... Sai lầm của tôi là nhân viên của SolarCity HomeDepot lại làm việc cho Solartime. Anh ta nói với tôi SolarCity sẽ không gắn thêm solar panels.

Chính quyền Tiểu Bang và Liên Bang (luật có ghi rỏ) có trách nhiệm trực tiếp làm rỏ, điều tra việc quảng cáo, lừa dối phỉnh gạt người tiêu dùng để bảo vệ các công dân, đặc biệt là người già sống bằng tiền hưu cố định

SolarTime practices all of “False Misleading Advertisement” tactics: Bait & Switch Advertising, High-Pressure Sales Tactics, Deceptive Form Contracts, Artificially Inflating Prices, and Failure to Disclose

I want to file this report to alert other consumers. State and FTC (stated in the Law) have direct duty to investigate all False & Misleading Advertisement to protect public, other citizens, especially protect retired seniors who live on fixed income.

I also advise people to purchase Solar with big billion-dollar business company like Costco, or HomeDepot. They are educated in business law and always put customers satisfaction on top. Small business may disappear after a couple of years, and cannot keep their promise for warrantee maintenance 20 years .... My problem is HomeDepot SolarCity employee also work for another company (SolarTime) and tell me SolarCity will not put more panels on the current system.


-- SolarTime Contract highlight ---
164paymentfor12years_advertisement.pdf

*** Proposal Economics
System Cost $26,515.00
Estimated Rebate $0
Estimated Federal Tax Credit $7,954.50
Estimated Net System Cost $18,560.50
Estimated Year 1 Return1 $510.00
Estimated Net Savings Over 12 Years $6,120.00
Estimated Monthly Payment $164.71

*** What Is Included with Your Purchase?
Free installation
Free monitoring service with mobile access for iPhone®, iPod®, iPad® and Android™
$0 Down payment.
0% Interest rate.
Get 30% TAX Credits + Local Rebate up to 30% or more.
Fixed rate; Fixed term loans.
No fees or Pre-payment penalties.


*** The above advertisement make customers to believe and rely on SolarTime promotion/sale for the final cost: $164.71 * 144 = $ 23,718.24


Contract detail and email uploaded:

http://tranlich.com/solartime/email

164paymentfor12years_advertisement.pdf

SolarTime_18jan17_contract_signed.pdf

solar_final_loan_220_KKK.pdf

SCE_written approved required.pdf

SCE notice of unapproved.pdf 4/19/2017

SolarCity_approval_required.pdf


SolarTime address:

SolarTime
13302 Century Blvd, Garden Grove, CA 92843
800.700.2488 | ☛ gosolartime.com
CSLB CA 1005515 | Workers’ Comp PO# 9137129 | Liability PO# CIP262404tranlich.com


SEC_apprval_request.pdf

3.3 Customer shall not commence parallel operation of the Generating Facility until written approval has been provided to it by SCE. SCE shall normally provide such written approval no later than 30 business days following SCE’s receipt of 1) a completed Net Energy Metering Application including all supporting documents and required payments, 2) a completed signed Net Energy Metering Interconnection Agreement, and 3) evidence of the Application’s final electric inspection clearance from the Governmental Authority having jurisdiction over the Generating Facility. If the 30-day period cannot be met, SCE shall notify Applicant and the Commission of the reason for the inability to process the interconnection request and the expected completion date.

3.4 SCE shall have the right to have its representatives present at the final inspection made by the governmental authority having jurisdiction to inspect and approve the installation of the Generating Facility.

3.5 Customer shall not add generation capacity in excess of the Nameplate Rating set forth in Section 2.7 of this Agreement, or otherwise modify the Generating Facility without the prior written permission of SCE.

SCE require a written approval pdf
SCE notice of unapproved SolarTime system pdf 4/19/2017


HomeDepot SolarCity_approval_request.pdf

(f) You agree that you will not make any modifications, improvements, revisions or additions to the System or take any other action that could void the Limited Warranty on the System without SolarCity’s prior written consent. If you make any modifications, improvements, revisions or additions to the System, they will become part of the System and shall be SolarCity’s property.

SolarCity_approval_request.pdf


False and Misleading Advertising Law


https://www.accc....the use of the word ‘free’

Cẩn thận khi dùng Từ ngữ "Miễn phí" ..... Các doanh nghiệp nên đặc biệt thận trọng khi sử dụng từ 'Miễn phí'. Ý thức và sự tưởng tượng của khách hàng vê hàng hóa hoặc dịch vụ mà không tính phí có thể tạo ra sự quan tâm sâu sắc đến người tiêu dùng. Người tiêu dùng thường nghĩ rằng 'miễn phí' như là hoàn toàn miễn phí - một kỳ vọng, bình thường và hợp lý. Nói một cách đơn giản, các doanh nghiệp có thể gặp rắc rối khi cung cấp miễn phí nếu họ không tiết lộ sự thật hoàn toàn, bao gồm bất kỳ điều kiện nào mà người tiêu dùng phải tuân thủ. .. " ..”“… ‘Free’ Businesses should be particularly careful of the use of the word ‘free’. The idea of getting goods or services without charge can create keen interest in consumers. Consumers will usually think of ‘free’ as absolutely free - a justifiable expectation. Simply put, businesses may get into trouble with free offers if they do not reveal the complete truth, including any conditions that the consumer must comply with. ..”http://www.jacobymey .....Types of False and Misleading

Bait & Switch Advertising
High-Pressure Sales Tactics
Deceptive Form Contracts
Artificially Inflating Prices
Failure to Disclose


Quảng cáo Bait & Switch
Chiến thuật Bán hàng Áp lực Cao
Hợp đồng mẫu lừa đảo
Tạo giá giả tạo
Che dấu sự thậthttps://www.a...... This law applies even if you did not intend to mislead or deceive

Việc kinh doanh có hành vi lừa dối, có vẻ như lừa dối hoặc gây nhầm lẫn hoặc đánh lừa người tiêu dùng là điều bất hợp pháp. Luật này áp dụng ngay cả khi bạn không có ý định lừa đảo hoặc lừa dối ai đó hoặc không có ai bị thiệt hại hoặc mất mát do hành vi của bạn.

It is illegal for a business to engage in conduct that misleads or deceives or is likely to mislead or deceive consumers or other businesses. This law applies even if you did not intend to mislead or deceive anyone or no one has suffered any loss or damage as a result of your conduct.


https://False_advertising

In the United States, the federal government regulates advertising through the Federal Trade Commission (FTC),[36] and additionally enables private litigation through various statutes, most significantly the Lanham Act (trademark and unfair competition)....


https://www.ftc.gov/..Truth In Advertising

10/24/2017 FTC stated: . . . When the FTC finds a case of fraud perpetrated on consumers, the agency files actions in federal district court for immediate and permanent orders to stop scams; prevent fraudsters from perpetrating scams in the future; freeze their assets; and get compensation for victims.....

10/24/2017 thông báo . . Khi FTC tìm ra một trường hợp gian lận gây ra cho người tiêu dùng, cơ quan này sẽ yêu cầu tòa án liên bang ra lệnh ngay lập tức và vĩnh viễn để ngăn chặn các trò gian lận; ngăn chặn những kẻ gian lận trong tương lai; đóng băng tài sản của họ; và bồi thường cho nạn nhân ........


Federal Trade Commission

".. . Complaints from consumers help us detect patterns of fraud and abuse. The FTC would like to know about your complaint and the Complaint Assistant will help guide you...... "

[For the benefit of the orthers, you should alert to all Government level: City, County, State, FTC ... Social Media is the best .... If you want to go Small Court, be careful, judge (also another human being) will follow Government ... and Gov employee may ignore your problem or ask you a lot of question that make victims feel bad ... I had been a State Employee for 6 years .... Do not rely totally on Government. In fact Gov. employees work on the problem, not Gov. nor the Law, and they are human beings, not saint nor angel (Social communists fail for this). Here is how California Justice works: http://tranlich.com/toyota/ ]

. . .Khiếu nại từ người tiêu dùng giúp chúng tôi phát hiện ra các gian lận và lạm dụng. FTC mong muốn các khiếu nại của bạn và Các Khiếu nại sẽ được hướng dẫn va trợ giúp .......

[Để giúp mọi người, qúy vị nên gửi cảnh báo đến tất cả các cấp Chính quyền: Thành phố, Quận, Tiểu bang, Liên bang ... Tốt nhất là trên mạng xa hội ... Nếu muốn đua ra Tòa án nhỏ, nên cẩn thận, quan tòa (cũng chỉ là con người) sẽ theo quyết định của Chính phủ, và thường thì nhân viên chính phủ sẽ không cứu xét trường hợp riêng biệt ... va sẽ hỏi rất nhiều (dễ làm nản chí và mất nhiều thời gian của nạn nhân) ... Đừng kỳ vọng hoàn toàn vào chính phủ, trên thực tế những nhân viên chính phủ làm việc và quyết đinh cho Chinh Phủ và Luật pháp ... Chính phủ và Luật chỉ là công cụ ... họ là con người, không phải là thần thánh hoàn toàn vô tư .. (đó lý do tại sao chủ nghĩa xa hội, cộng sản bị thất bại) .... Công lý của Tiểu bang California làm việc ra sao ???

Toyota misleading Advertisement là một điển hình http://tranlich.com/toyota/]
https://www.arb.ca

Under California law, test of unfair competition is whether there is likely to be deception of public, that is, whether there has been palming off defendant's goods as those of plaintiff....http://statelaws.findlaw.. California Civil Statute of Limitations Laws

Contracts false misleading : Written: 4 yrs. §337; Oral: 2 yrs. Civ. Proc. §339

Đối với các tranh chấp qua các văn bản hợp đồng, thời hạn miễn tố là 4 năm
Thời hạn miễn tố nhằm đảm bảo bên nguyên cáo phải quyết định có nên đưa vụ kiện ra tòa hay không. Sau khi đã quá thời hạn miễn tố, cơ hội để kiện sẽ biến mất.

Statutes of limitations ensure an offending party in any legal dispute is aware that he or she committed or may be accused of committing some wrong against another party. At the same time, the wronged party must decide whether to press a lawsuit in order to recover for his or her wrong. After enough time has passed, the chance to sue disappears.


Email for a class action lawsuit:


Topix

FaceBook
Google Ads